ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Резервации :
1.1. Резервация за наемане на кемпер може да бъде направена от навършило 18 г. лице както по телефона (на номер 0888 677 676 или 0882 000020), така и чрез он-лайн платформата в сайта на ел. адрес : www.camperisimo.com.
1.2. За успешно направена резервация е необходимо потвърждение от НАЕМОДАТЕЛЯ /при резервация по телефона – устно, при резервация чрез он-лайн платформата – писмено) за наличност на предпочитаното МПС за заявения наемен срок.

2. Сключване на Договор за наем и заплащане на капаро.
2.1. В рамките на 24 часа от успешно направена резервация кандидат-Наемателят следва да сключи Договор за наем на избраното МПС за заявения период, както и да заплати капаро по Договора в размер на 50 % от общата наемна цена за периода на наема.

3. Необходими документи и условия за наемането :
3.1. За сключване на Договор за наем и изготвяне на пълномощно на водача (когато пътуването е в чужбина) се представят за снемане на данните и проверка следните документи :

– валидна шофьорска книжка и талон за управление на МПС;
– валидна лична карта със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на наемния срок;
– валиден международен паспорт (само за пътуване в държави извън ЕС) със срок на валидност не по-малко от 2 месеца след датата на изтичане на наемния срок;
3.2. Изисквания към водачите на МПС :
– да са на възраст между 25 г. – 65 г.;
– да имат поне две години стаж като активен шофьор и шофьорска книжка категория В;
* Всеки шофьор, на който са му наложени медицински или законови ограничения за шофиране, трябва да информира НАЕМОДАТЕЛЯ предварително.

4. В Наемната цена са включени :
• Застраховки – Автокаско и Гражданска Отговорност
• Винетка за Републиканската пътна мрежа
• Пълен резервоар с гориво
• Пълен резервоар с чиста вода
• Пълна бутилка газ пропан-бутан
• Почистена тоалетна касета и консумативи за нея
• Почистен резервоар за отпадни води
• Почистен и дезинфекциран външно и вътрешно кемпер
• Пълномощно за управление на кемпера на български и английски език (за пътуващите в чужбина)
• Богато стандартно оборудване – климатик, телевизор LED 24 инча, дигитална антена с усилвател, соларен панел, багажник за велосипеди, камера за задно виждане, тента, обтегачи, фиксатори, нивелатори 2бр., комбиниран газ детектор 3 в 1, USB и 220V конзоли за зареждане, комплект комфортни стелки, стълба, хигиенни материали – течен сапун, препарат за съдове и др.
• пакет „Безопасност“ – аптечка, светлоотразителни жилетки, пожарогасител, компресор и спрей за гуми
• пакет „Къмпинг аксесоари“ – инструменти, удължител и преходник 220V, маркуч и преходник за вода
• пакет „Старт“ – вътрешно и външно почистване и тристепенна дезинфекция, технически преглед, зареждане с гориво, газ, вода

* В случай, че Наемателят желае през Наемния срок да ползва някой от Допълнителните пакети и/или екстри, предлагани от Наемодателя, за същите се дължи отделно заплащане съобразно обявената от Наемодателя цена на Доп. пакет/екстра.

5. Застраховки :
5.1. Кемперите се предоставят под наем със сключени застраховки „Пълно автокаско“ и „Гражданска отговорност“. Всички щети, нанесени на кемпера по време на Наемния период, за които НАЕМАТЕЛЯТ не представи Протокол за ПТП, издаден от органите на КАТ или съответните равни на тях държавни органи в чужбина, се покриват и са изцяло за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.
5.2. Личните вещи и принадлежности на Наемателите не са застраховани срещу кражба и не следва да бъдат оставяни без надзор за срока на ползване на кемпера под наем.
5.3. Препоръчва се на НАЕМАТЕЛЯ за неговата сигурност и спокойствие по време на пътуването да сключи следните застраховки :
* застраховка срещу всички рискове;
* застраховка за анулиране на резервация;
* медицинска застраховка за водача и пътниците;

6. Паркинг на лично МПС за времето на Наемния период :
Наемодателят осигурява на Наемателя на кемпер възможност да ползва по негово желание 1 брой безплатно паркомясто на личния си автомобил за Наемния срок.

7. Анулиране на резервация :
НАЕМОДАТЕЛЯТ си запазва правото да анулира потвърдена резервация в следните случаи :
7.1. в случай, че до 24 часа от извършване на резервация не бъде сключен Договор за наем по същата резервация и не бъде заплатено капаро по Договора;

7.2. при установяване, че шофьорската книжка, талона за управление на МПС, личната карта или международния паспорт на водача изтича след по-малко от 2 месеца от крайната дата на наемния срок;
7.3. при неспазване на срока за доплащане на обща наемна цена или гаранционен депозит;
7.4. при установяване, че лицето, направило резервацията, е декларирало неверни или неточни данни;
* В горните случаи ако има платени от Наемателя суми същите не се връщат.
7.5. При установяване, че на представеното от Наемателя чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС е изтекъл срока по чл. 162 ЗДвП, в който Наемателят е имал право да го ползва на територията на РБългария за управление на МПС.
С цел избягване на съмнение : Наемодателят не е длъжен при сключване на Договор за наем на специален автомобил тип кемпер с Наемателя да прави проверка за истинност или валидност на представените от Наемателя за снемане на данни лична карта и шофьорска книжка. При налагане от полицейските органи на санкции за Наемателя или негов спътник, на който е предоставил управлението на наетия автомобил, вследствие шофиране на кемпера с неистински /или с изтекъл срок на валидност лични документи по време на Наемния период, в т.ч. при управление на кемпера с шофьорска книжка с изтекъл срок на валидност и/или изтекъл срок на ползване на територията на РБългария на чуждестранно свидетелство за управление на МПС, които биха се отразили по някакъв начин и на наетия кемпер (в т.ч. и не само сваляне на регистрационни табели и прекратяване на регистрация на автомобила за определен период, налагане на санкция на собственика на кемпера/наемодателя и др. подобни) Наемателят дължи заплащането на всички разходи, които ще направи собственикът на наетия автомобил за новата регистрация на същия, както и заплащане на обезщетение за всички претърпени от Наемодателя по сключения Договор за наем на кемпер вреди и пропуснати ползи за периода, в който наетият автомобил няма да може да бъде отдаван под наем или ползван поради свалените регистрационни табели;

8. Плащания :
8.1. Всички плащания след направена резервация и сключен Договор за наем се извършват в ЛЕВА по курса на БНБ в деня на плащането. Плащанията се извършват в брой на адрес в гр. София, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54 при спазване на разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой или по банкова сметка на Наемодателя, посочена в Договора за отдаване под наем на наетия автомобил. Банковите такси по превода са за сметка на НАЕМАТЕЛЯ.

9. Наемен период. Време и условия за получаване и връщане на наети кемпери :
9.1. Наемният период се посочва в сключения с Наемодателя Договор за наем.
9.2. Получаването на кемпера от Наемателя се извършва всеки ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.
9.3. Връщането на кемпера от Наемателя се извършва до 17.00 ч. на уговорената Дата на връщане.
9.4. Адрес за получаване или връщане на кемпера от Наемателя : гр. София, жк „Младост 2“, бул. „Андрей Ляпчев“ № 54. Кемперът може да бъде взет и върнат от друго населено място при авансово заплащане на допълнителна такса в размер на 2.00 лв. на километър от гр. София до заявеното от Наемателя населено място за получаване и/или връщане на наетият автомобил.
9.5. При подписване на Приемо-предавателен протокол за предаване държането на автомобила Наемодателят извършва инструктаж на Наемателя за коректно управление и ползване на кемпера и оборудването му, който инструктаж следва да бъде спазван от Наемателя и неговите спътници.

10. Неизправности, повреди, щети и злополуки с наетия автомобил. Ремонти.
10.1. НАЕМАТЕЛЯТ носи отговорност за вреди върху наетия автомобил, произлезли от:
10.1.1. опасни свойства (избухливост, възпламеняемост, разяждаща способност и други) на материал или вещество, ако превозва такова с наетия автомобил, с изключение на гориво-смазочните и охладителните вещества, намиращи се в съответните фабрични резервоари и системи на автомобила и необходими за експлоатацията му;
10.1.2. удар и/или допир на наетия автомобил с електрически проводник или друг тоководещ елемент на външна електрическа мрежа;
10.1.3. експлозия и/или пожар, възникнал по време на използване на наетия автомобил от оборудване, приспособление или друго, което е поставено до или в наетия автомобил от наемателя или неговите спътници и не принадлежи на наемодателя;
10.1.4. проникване или засмукване на вода, кал или други вещества в двигателя и/или купето на наетия автомобил по време на наемния срок;
10.1.5. замръзване на вода или друга течност в някоя от системите на наетия автомобил вследствие на действия на наемателя, в т.ч. и в случай, че същият посещава с автомобила места, предразполагащи към това;
10.1.6. свличане или срутване на земни пластове или поддаване на земни или скални пластове, причинено от изкопни работи или друга човешка дейност – само в случай, че наемателят е могъл да предвиди или е имал знанието, или е могъл да има знанието, че на конкретното място, на което е пребивавал с автомобила, има такава дейност или самото място е предразположено към това;
10.1.7. неправилна експлоатация, самопотегляне, претоварване или не добро укрепване към земната повърхност на наетия автомобил, неспазване на установените правила за противопожарна охрана и/или за превоз на пътници или товари с автомобила;
10.1.8. груба небрежност или виновно действие или бездействие, в това число и умишлено, на наемателя или неговите спътници или трети лица по време на наемния срок;
10.1.9. умишлено действие или бездействие на лице, осъществяващо деянието с користна цел в съучастие с наемателя или негов близък/приятел/познат;
10.1.10. умишлени действия или бездействия на наемателя и/или на негов близък/приятел/познат, насочени към инсцениране на застрахователно събитие с наетия автомобил;
10.1.11. липса или кражба на лични вещи, багаж, товар или други предмети, намиращи се в наетия автомобил и собственост на наемодателя;
10.1.12. вреди от изгаряния или разкъсвания по тапицерията или други елементи от вътрешното обзавеждане (интериора) на наетия автомобил, освен ако те са пряка последица от застрахователно събитие;
10.1.13. вреди, причинени на част от принадлежностите (или оборудването) на кемпера или от тяхното неправилно поставяне или експлоатация от НАЕМАТЕЛЯ като климатик, сателитна антена, багажник за колела, тента, солар и др. подобни. С цел избягване на съмнение : тези т. нар. „принадлежности“ на кемпера не са предмет на сключената застраховка Автокаско, поради което всички липси или щети, причинени на която и да било от тях по време на Наемния период или щети, причинени от т. нар. „принадлежности“ на самия кемпер или на трети лица (или вещи) от неправилното поставяне или експлоатация на тези принадлежности, са поемат изцяло от НАЕМАТЕЛЯ.
10.2. Наемателят е длъжен да се грижи за наетия кемпер с грижата на добрия стопанин и да проверява редовно нивото на масло и охладителна течност в двигателя и налягането на гумите.
10.3. При възникване на неизправности и/или повреди в кемпера (вследствие износване на части при нормална употреба) след като е започнал да тече наемният срок, Наемателят е длъжен незабавно да уведоми за тях Наемодателя на телефон 0888 677 767 и 0882 000020. В случаите по предходното изречение Наемателят предприема следните действия съобразно получените от Наемодателя инструкции: ремонт на кемпера в най-близкия сервиз и/или използване на Пътна помощ за отвеждане на кемпера до сервиз или до друго посочено от Наемодателя място за извършване на ремонт на превозното средство. В тези случаи Наемодателят възстановява на Наемателя платените суми за ремонт при връщането на кемпера срещу представени оригинални фактури. За ремонт и/или смяна при спукване или експлозия на гума разходи не се възстановяват.
10.4. В случаите по т. 10.3., в които ремонтът на кемпера изисква оставяне на превозното средство в сервиз, и при невъзможност на Наемодателя да осигури на Наемателя заместващ кемпер за останалата част от наемния период, Наемодателят възстановява на Наемателя наемната цена за този период.
10.5. НАЕМАТЕЛЯТ е отговорен за всички разходи, причинени вследствие на нарушение на Закона за движение по пътищата независимо на територията на коя страна е извършено нарушението, като всички глоби и други санкции за такова нарушение са дължими и се заплащат от него. Водачът изцяло носи отговорността за повреди, причинени след употребата на алкохол, наркотици и/или други упойващи вещества и субстанции, независимо че има документ за ПТП, издаден от съответните органи.
10.6. Всички неизправности, счупвания и ремонти, причинени вследствие на небрежност и недобросъвестно стопанисване от страна на НАЕМАТЕЛЯ, са за негова сметка.

11. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И САНКЦИИ ПРИ ВРЪЩАНЕ НА КЕМПЕРА :
11.1. непочистена тоалетна касета – 150 лева;
11.2. непочистен резервоар за отпадни води – 30 лева;
11.3. при непълен резервоар с гориво – 30 лева + стойността на горивото;
11.4. непочистен вътрешно кемпер – 70 лева;
11.5. непочистен външно кемпер – 30 лева;
11.6. за връщане на кемпера в силно замърсен вид (с петна по дамаски, под, стени и др., които налагат тяхното пране или изискват друго специално третиране, за да бъдат почистени) – 150 лева;
11.7. при спукване на гума на кемпера по време на Наемния период и използване на „Сървиз пакет“, находящ се в кемпера и включващ компресор с тубичка за пълнител – 120 лева + цената на гумата;
** При закупен доп. пакет „Подготовка и почистване на кемпера“ таксите по чл. 11.2., 11.3., 11.4. и 11.5. не се дължат от Наемателя.

ВОДАТА В РЕЗЕРВОАРА НЕ Е ГОДНА ЗА ПИЕНЕ!!!
ЗАБРАНЯВА СЕ ПРЕВОЗВАНЕТО С НАЕТИЯ АВТОМОБИЛ НА ГОРИВА И ЗАПАЛИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ!
АБСОЛЮТНО СЕ ЗАБРАНЯВА КЕМПЕРА ДА ТЕГЛИ ИЛИ ДА БЪДЕ ТЕГЛЕН ОТ ДРУГО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО!

Наемодателят има право да променя или допълва настоящите Общи условия по всяко време. Тези Общи условия влизат в сила на 27.05.2021 г. и са валидни до тяхната отмяна или промяна от Наемодателя.